The Working Party on Renewable Energy Technologies, også kjent som Renewable Energy Working Party (REWP), skal bistå med råd til Committee of Energy Research and Technology (CERT) og eventuelle andre IEA-organ vedrørende trender og relevante politikkutforminger innen fornybare energikilder og tilhørende teknologier. Med utgangspunkt i IEA sine felles mål om energisikkerhet, miljømessig bærekraft og økonomisk utvikling skal REWP også støtte opp under og legge til rette for samarbeid mellom medlemsland mht forskning, utvikling, demonstrasjon og anvendelse. Det skal dessuten tilstrebes et samarbeid med land utenfor IEA organisasjonen.

REWP skal identifisere teknologiområder og bidra til økt internasjonalt samarbeid innen forskning, utvikling, demonstrasjon og anvendelse rundt disse områdene.

REWP har som oppgave å følge opp og overvåke effektiviteten i det samarbeidet som er satt i gang gjennom blant annet de Technology Collaboration Programs (TCP) som hører inn under REWP. Det skal legges til rette for informasjonsutveksling, og det skal oppmuntres til et tett samarbeid med industri.

Teknologiområder

Technology Collaboration Programs (TCP) gir viktige rammer for bredt internasjonalt samarbeid innen ulike FOU-aktiviteter:

Bioenergy

IEA Bioenergy gir muligheter for å koordinere arbeidet med nasjonale FoU-programmer over et bredt spekter av bioenergiteknologier.

Geothermal (GiA)

I dag omfattes fire forskjellige forskningsområder: miljøkonsekvenser av geotermisk utvikling, forsterkede geotermiske systemer, avansert geotermisk borreteknikk og direkte bruk av geotermisk energi.

Hydrogen (HiA)

Gjennom dannelse og gjennomføring av 27 "tasker" har HIA dekket et bredt spekter av FoU og analyse innenfor hydrogenområdet.

Hydropower

Målsetningen er å fremme bærekraftig bruk av vannressurser for utvikling og forvaltning av vannkraft gjennom bevisstgjøring, kompetanseutvikling og støtte.

Ocean Energy Systems (OES)

Norge er utmeldt i 2018.

Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS)

Oppgaven til IEA PVPS er å forsterke internasjonalt samarbeid for å fremme utvikling, anvendelse og spredning av solceller som en betydelig og fornybar energikilde.

Reneawle Energy Technology Deployment (RETD)

Denne TCP-en ble lagt ned i 2017.

Solar Heating and Cooling (SHC)

De første 10-15 årene var programmet preget av å være et samarbeid mellom FoU-miljøer, men de siste årene er det blitt langt sterkere fokus på industrideltakelse.

Wind Energy Systems

Programmet finansierer internasjonale forskningsprosjekter og er et forum for internasjonal diskusjon og informasjonsutveksling om FoU.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 15:39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.