Climate Technology Initiative (CTI)

Climate Technology Initiative (CTI) er et multilateral initiativ. Oppgaven til CTI er å samle deltagerlandene for å fremme internasjonalt samarbeid for å oppnå raskere utvikling og spredning av klimavennlig og miljøvennlige teknologier og praksis.
 
Land som deltar i CTI forplikter seg til å delta i et bredt spekter av fellesaktiviteter i samarbeid med utviklingsland, overgangsland og internasjonale organer.

CTI samarbeider tett med FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC), inkludert dens teknologimekanisme og sekretariat), relevante IEA implementeringsavtaler og andre internasjonale organisasjoner eller tiltak.

Programmets hjemmeside

Energy Technology Data Exchange (ETDE)

Norge meldte seg ut av dette programmet i desember 2012.
 
ETDE's Implementeringsavtale ble formelt undertegnet av avtalepartene i det internasjonale energibyrået i Paris, 26. januar 1987.

Formålet med ETDE er å tilby myndigheter, industri og forskningsmiljøer i medlemslandene tilgang til bredest mulig spekter av informasjon om energiforskning, vitenskap og teknologi og å øke utbredelsen av denne informasjonen til utviklingsland.

ETDE World Energy Base eller ETDEWEB er et verktøy på Internett for å spre informasjon om energiforskning og energiteknologi som samles inn og spres. Det inneholder også et federated searching alternativ for one-stop søking av beslektede vitenskapelige områder. Brukere i medlemslandene og mange utviklingsland har tilgangsrettigheter til ETDE informasjon.

Noen kjente brukerfordeler:

  • Holde seg oppdatert med den siste utviklingen innen ulike forskningsfelt (inkludert noen grunnleggende vitenskaper)
  • Unngå duplisering av forskningsinnsats og lære av forventede og uventede resultater
  • Jump-start forskning ved et punkt lenger fremme enn forventet
    Identifisere hvilke land og mennesker som er involvert i spesielle forskningsområder
  • Fremme internasjonalt samarbeid innen energiforskning og utvikling
  • Forstå hvordan landene håndterer energi-relaterte miljø og klimaspørsmål
  • Finne tilnærminger til bruk av energi, herunder politiske og økonomiske faktorer, alternative og fornybare energikilder, og bevaring aspekter
  • Finne historisk perspektiv på energispørsmål

Energy Technology Systems Analysis Program (ETSAP)

Energy Technology Systems Analysis Programme (ETSAP) er et Technology Collaboration Program under IEA som ble etablert i 1976. ETSAP fungerer som et konsortium som aktivt samarbeider for å etablere, vedlikeholde og videreutvikle verktøy og modeller for energisystemanalyse. Fokuset i ETSAP er utvikling av TIMES-modeller. Det er 20 medlemsland med i ETSAP, og det er nasjonale team i nesten 70 land som benytter de verktøy og modeller som utvikles gjennom ETSAP-samarbeidet.
 
Institutt for energiteknikk er norsk medlem i ETSAP. Gjennom deltagelse i ETSAP får IFE tilgang til et internasjonalt nettverk av forskere med høy kompetanse innen energisystemanalyse. Gjennom ETSAP får vi også tilgang til oppdatert og testet software, og mulighet til å samarbeide om videreutvikling av felles TIMES modeller.
Modellutvikling i ETSAP skjer i samarbeid mellom de ulike medlemmene.  IFE er med i flere av disse utviklingsprosjektene. Viktige samarbeidsprosjekter i ETSAP nå er videreutvikling av den globale energisystemmodellen ETSAP-TIAM og forbedret modellering av hydrogen og hydrogenverdikjeder. IFE er også med på å arrangere en sommerskole for PhD-studenter i regi av ETSAP i sør-Frankrike sommeren 2019.

ETSAP har to møter hvert år hvor målsetningen er å utveksle erfaringer, diskutere måter å forbedre verktøyene og diskutere felles aktiviteter. Lokale eksperter blir invitert til disse møtene for å få til interaksjon og samarbeid mellom ETSAP-medlemmer og nasjonale eksperter.

Programmets hjemmeside

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 15:37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.