Med utgangspunkt i IEA sine mål om energisikkerhet, miljømessig bærekraft og økonomisk utvikling, skal EUWP også støtte opp under og legge til rette for samarbeid mellom medlemsland mht forskning, utvikling, demonstrasjon og anvendelse. Det skal dessuten tilstrebes et samarbeid med land utenfor IEA organisasjonen.

EUWP skal identifisere teknologiområder og bidra til økt internasjonalt samarbeid innen forskning, utvikling, demonstrasjon og anvendelse rundt disse områdene.

EUWP har som oppgave å følge opp og overvåke effektiviteten i det samarbeidet som er satt i gang gjennom blant annet de Technology Collaboration Programs som hører inn under EUWP. Det skal legges til rette for informasjonsutveksling, og det skal oppmuntres til et tett samarbeid med industri.

Kontakt

Rune Volla

    Energi og energiomstilling

Jan-Magne Bae, Energidepartementet

    Vararepresentant

Teknologiområder:

Technology Collaboration Programs (TCP) gir viktige rammer for bredt internasjonalt samarbeid innen ulike FOU-aktiviteter:

Advanced Fuel Cells

Norge meldte seg ut av dette programmet i 2011.

Demand-Side Management (DSM)

IEAs Demand-Side Management Programme ble etablert i 1993 og har som målsetning å bidra til reduksjon og effektivisering av energi og effektbruk.

District Heating and Cooling (DHC)

IEA-Technology Collaboration Program of research, development and demonstration on District Heating ble etablert i 1983.

Gas turbine

Energy Conservation & Emissions Reduction in Combustion

De store langsiktige områdene vil være transport (vei / jernbane / marine) og luftfart, høy temperaturvarme til industrielle prosesser og fleksibel kraftproduksjon "on demand."

Energy Storage (ECES)

Energy Storage er en nøkkelteknologi i mange forskjellige energisystemer, og gjør at energi kan utnyttes ikke bare når den er tilgjengelig, men når det er behov for den.

Energy in buildings and communities (EBC)

EBC er et program som har til hensikt å utvikle og legge til rette for implementering av teknologier og prosesser for energieffektive og sunne bygg og bebyggelser.

Heat Pumping Technologies (HPT)

Varmepumper for oppvarming og kjøling av bygninger har i de senere årene fått økt anvendelse i Norge og resten av verden.

High-Temperature Superconductivity on the Electric Power Sector

Norge meldte seg ut av dette programmet i januar 2013.

Industrial Energy-Related Technologies and Systems (IETS)

IETS har som mål å fremme internasjonalt samarbeid for akselerert forskning og teknologiutvikling av industrielle energi-relaterte teknologier og systemer med hovedfokus på sluttbruk teknologier.

International Smart Grid Action Network (ISGAN)

ISGAN jobber for å fremme et smartere elektrisk system. Det er først og fremst et offentlig sektor samarbeid, som skal resultere i underlag for myndighetenes policy vedrørende et smartere nett.

Hybrid and Electric Vehicles

Elektrifisering av transport ligger nå an til å bli det viktigste tiltaket for å redusere utslippene av klimagasser og annen forurensning fra transportsektoren.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. juli 2024, kl. 20.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.