Norske delegater i IEA

Norge er representert i styret til IEA og i flere av de ulike komiteene og arbeidsgruppene. Oversikten er ikke komplett for IEA som helhet, men er konsentrert mot arbeidet i de ulike programmene.

Governing Board

Governing Board er den høyeste styrefunksjonen i IEA strukturen.

Norsk representant: Elin Østebø Johansen, Utenriksdepartementet.

Committee of Energy Research & Technology (CERT)

CERT er ansvarlig for IEAs samarbeide knyttet til energiteknikk, forskning og utvikling. Det konkrete samarbeidet utgjøres av mer enn 40 særskilte program eller avtaler, såkalte Technology Collaboration Program (TCP). Som en støtte til teknologisamarbeidet, er det etablert fire såkalte Working Parties; Working Party on Fossil Fuels, Working Party on Renewable Energy Technologies, Working Party Energy End-Use Technologies, og Fusion Power Co-ordinating Committee. CERT har også et ansvar for analyse- og strategispørsmål knyttet til utvikling og energiteknikk.

Norsk representant: Torgeir Knutsen, Energidepartementet.

Standing Group on Global Energy Dialogue

Gruppen er ansvarlig for relasjoner med land utenom IEA. Da OECD-landene i økende grad blir avhengig av energiimport fra land utenom OECD, er det viktig at IEA opprettholder nære relasjoner med land som er utenfor organisasjonen.

Komiteen fokuserer sitt arbeide på følgende områder:

 • Energipolitikk og reguleringsreformer. Mange land utenom OECD har innledet omstrukturering av sine energisektorer, særskilt i Latin Amerika, Asia og Øst Europa / Russland. Såkalte In-depth energy policy reviews har blitt gjennomført for flere land i disse regionene, og også i Afrika.
 • Forsyningssikkerhet gis særskilt vekt gjennom det pågående arbeidet med å øke dialogen mellom oljeproduserende og -forbrukende land gjennom International Energy Forum, (IEF). Dette arbeidet resulterer i ministermøter som gjennomføres hvert annet år.
 • Energieffektivitet og teknologi. IEA anser at økt energieffektivisering er nødvendig for mange land utenfor OECD for at de skal kunne møte økt energietterspørselen på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte. IEA bidrar her med ekspertise innenfor politikk og teknologi i mange prosjekter med ikke-medlemsland.

Norske representanter: Knut Mansika, Energidepartementet og Ola Storberg, Utenriksrepartementet.

Standing Group on Emergency Questions (SEQ)

SEQ utvikler anbefalinger for å teste og oppdatere IEAs krisehåndteringsprogram i tråd med IEP-avtalen. SEQ arbeider nær den internasjonale oljeindustrien gjennom Industry Advisory Board, IAB. SEQ sammenkalles så snart Sekretariatet har besluttet å aktivere kriseberedskapstiltak i tråd med artikkel 19 i IEP. SEQ kommer til å være kontinuerlig tilgjengelig for hyppige møter på ulike nivå.

Norsk representant: Lars Vatnaland, Nærings- og fiskeridepartementet.

Standing Group on Long-term Co-operation (SLT)

IEAs Standing Group on Long-Term Co-operation (SLT) utvikler analyser egnet til å fremme effektiv energibruk, anvendelse av andre brendsler enn olje, samt andre tiltak egnet til å forbedre forsyningssikkerhet og kostnadseffektivitet knyttet til miljø. SLT overvåker energiutviklingen i medlemslandene og gir anbefalinger om tiltak i enkeltland gjennom In-depth reviews.

Norsk representant: Inger Østensen, Energidepartementet.

Standing Group on the Oil Market (SOM)

SOM arbeider nært SEQ for å støtte SEQ når det gjelder å utforme krisetiltak ved forstyrrelser i oljetilførselen. Planlegging og gjennomføring av arbeidet støttes av Oil Industry and Markets Division (OIMD) i IEA Sekretariatet. SOM følger utviklingen på oljemarkedet, gjør markedsanalyser av tilbud, etterspørsel, lagersituasjon, prisutvikling, import og eksport samt raffineringskapasitet.

Norsk representant: Gro Anundskaas, Energidepartementet.

Energy Efficiency (EEWP)

Hører inn under: Standing Group on Long-term Co-operation

Energy Efficiency Working Party, EEWP, skal følge politikkutviklingen i medlemslandene og gi IEA sekretariatet råd om analysarbeid som er nødvendig for å støtte utviklingen av tiltak for økt energieffektivitet.

Norsk representant: 

Renewable Energy (REWP)

Hører inn under: Committee on Energy Research & Technology.

Renewable Energy Working Party, REWP, følger og overvåker arbeidet innenfor programmene:

 • Bioenergy
 • Geothermal
 • Hydrogen
 • Hydropower
 • Photovoltaic Power Systems
 • Solar Heating and Cooling
 • Solar PACES (Power and Chemical Energy Systems)
 • Wind Energy Systems
 • Ocean Energy
 • Renewable Energy Technology Deployment

Norske representanter: Birgit Hernes, Norges forskningsråd og Tore-Kristian Grunne, Energidepartementet (vara).

Fusion Power Coordination Committee

Hører inn under: Committee on Energy Research & Technology.

Fusion Power Coordination Committe følger og overvåker arbeidet i programmene:

 • Environmental, Safety and Economic Aspects
 • Fusion Materials
 • Nuclear Technology
 • TEXTOR
 • Reversed field Pinches
 • Stellarator Concept
 • Large Tokamak
 • ASDEX Upgrade

Ingen norsk deltakelse

Fossil energy (WPFE)

Hører inn under: Committee on Energy Research & Technology.

Fossil Energy Working Party, WPFE, følger opp og overvåker arbeidet i programmene:

 • Clean Coal Sciences
 • Enhanced Recovery of Oil
 • Fluidised Bed Conversion
 • IEA Greenhouse Gas RD Programme
 • IEA Clean Coal Centre
 • Multiphase Flow Sciences

I WPFE arbeider man også med å utvikle strategier for "Zero Emission Technologies", ZET.

Norsk representant: Espen Bernhard Kjærgård, Energidepartementet og Torgeir Knutsen, Energidepartementet (vara).

End-Use Technology (EUWP)

Hører inn under: Committee on Energy Research & Technology.

End-Use Working Party, EUWP, følger opp og overvåker arbeidet i programmene:

TRANSPORT

 • Advanced Motor Fuels
 • Hybrid and Electric Vehicles
 • Advanced materials

BUILDINGS

 • Building and Community Systems
 • District Heating and Cooling
 • Energy Storage
 • Heat Pumping Technologies

ELECTRICITY

 • Demand-Side Management
 • Electricity Networks Analysis, Research & Development (ENARD)
 • High-Temperature Superconductivity (HTS) on the Electric Power Sector

INDUSTRY

 • Emissions Reduction in Combustion
 • Industrial Energy-Related Technologies and Systems

INFORMATION CENTERS

 • ETDE (Technology Data Exchange)
 • Energy Technology Systems Analysis Programme (ETSAP)

ETSAP E-TechDS er et nettsted der man kan laste ned beskrivelse med kostnadstall, virkningsgrader osv, av ulike teknologier for energiproduksjon og sluttbruk (på nettsiden må man trykke på Technology, og deretter velge Supply eller Demand).

 • CTI (Climate Technology Initiative)
 • IEA Coal Research (samordner)

Norske representanter: Rune Volla, Norges forskningsråd og Jan-Magne Bae, Energidepartementet (vara)

Expert Group on R&D Priority Setting and Evaluation

Hører inn under: Committee on Energy Research & Technology [CERT]

FoU innen innovativ energiteknologi er essensielt for å gjøre oss i stand til å møte fremtidens utfordringer innen energiforsyning. Hvert enkelt lands evne til å utvikle nasjonale FoU-strategier og programmer gjennom bruk av etablerte virkemidler blir stadig viktigere.

Erfarne eksperter som er involvert i nasjonale FoU-programmer samarbeider innen aktuelle områder gjennom internasjonale workshops, informasjonsutveksling, nettverksbygging og informasjonsspredning. Resultater og anbefalinger støtter CERT, inngår i IEA analyser, og bidrar med et globalt perspektiv til nasjonal FoU -innsats.

Norsk representant: Tone Ibenholt, Norges forskningsråd

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. juli 2024, kl. 21.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.