IEA-samarbeidet innen teknologi er formelt knyttet til myndighetene i de ulike deltakerland. I Norge er Olje- og energidepartementet (OED) den formelle kontakten til IEA og er representert i Governing Board.

Departementet har et bredt engasjement gjennom deltakelse i mange IEA-komiteer (SLT- energy policy, SOM - oljemarked, SEQ - oljemarked emergency questions, CERT - forskning og utvikling). OED har delegert mye av det operative arbeidet i Working Parties og IA til Forskningsrådet og Enova.

OED ønsker at Norge opptrer koordinert mot IEA, som også fremstår som en viktig kilde til informasjon. En felles ramme og plattform for forskning er viktig for det internasjonale arbeidet. Det er derfor etablert en samarbeidsgruppe som skal koordinere den norske deltagelsen i IEAs teknologinettverk.

Denne gruppen består av:

o OED v/Tore Kristian Grunne og Jostein Dahl Karlsen
o Den norske OECD delegasjonen i Paris v/Bjørg Bogstrand
o Forskningsrådet v/Trygve Riis
o Enova v/Andreas Krüger Enge
o NVE v/Torodd Jenssen
o Oljedirektoratet v/Anna-Inger Eide

Som sekretariat for gruppen fungerer KanEnergi AS v/Fritjof Salvesen.

Gruppens arbeidsoppgaver:
  • ha koordineringsansvaret for den norske deltagelsen i IEAs teknologinettverk
  • komme frem til overordnet strategi for hvilke program (Implementing Agreements – IA) som skal ha norsk deltakelse
  • fordele oppfølgingsansvaret for de ulike IA
  • etablere en ordning for finansiering av aktiviteter som ikke hører inn under de etablerte norske programmene
  • sørge for informasjonsspredning
  • arrangere årlige delegatsamlinger
  • fordele prosjektsøknader der adressen ikke er åpenbar

Koordineringsgruppen møter 1–2 ganger pr. semester

Ansvaret for en IA skal ligge hos en myndighetsaktør som også blir formell Contracting Party overfor IEA. Dersom flere aktører har interesse i samme IA kan dette ordnes med varamann-representasjon i ExCo.

Den aktuelle myndighetsaktøren kan delegere ExCo-representasjonen til en organisasjon/bedrift gjennom en varamann-funksjon, men det er viktig å presisere at ExCo-representasjonen skal ivareta et nasjonalt ansvar ut over vedkommendes egen organisasjon.

Nedenfor er ansvaret for de ulike IA satt opp slik det foreligger i dag. ExCo representasjon som ikke er forankret til en myndighetsaktør er uthevet. Forsøksvis er det føyet til den myndighetsaktør som bør ha det formelle IA ansvaret for disse mot IEA og OED.
 

Sluttbrukerteknologier

• Energy Conservation in Buildings and Community Systems (ECBCS), NFR
• District heating and cooling, NTNU Enova
• Energy Conservation through Energy Storage, NGU NFR
• Heat pumping Technologies, Enova
• Demand Side Management, Enova
• Electricity Networks Analysis, Research & Development, Statkraft NVE
• High Temperature Superconductivity, Nexans NVE
• Energy Conservation and Emission Reduction in Combustion, NTNU NFR
• Industrial Energy-Related Technologies and Systems (IETS), Enova
• Advanced Fuel Cells, Veritas NFR

Fornybar energi

• Bioenergy, NFR
• Production and Utilization of Hydrogen, NFR
• Hydropower Technologies, E-CO Vannkraft NVE
• Ocean Energy Systems, Statkraft NFR
• Photovoltaic Power System, NFR
• Renewable Energy Technology Deployment, Enova
• Solar Heating and Cooling, Enova
• Wind Energy, NVE

 

Fossile brensler

• Enhanced Oil Recovery, OD
• Green House Gas R&D, NFR
• Multiphase Flow Science, SINTEF OD

 

Tverrsektorielle tema

• Energy Technology Data Exchange, Enova
• Climate Technology Initiative, MD


For nærmere informasjon, kontakt:

Fritjof Salvesen
Tlf: 4040 7843