Implementing Agreements (IA) er selvstendige og uavhengige grupper som ikke representerer IEAs sekretariat i Paris, selv om de benytter IEA akronymet.

Det er sammenlignbart med et multinasjonalt selskap med tilhørende datterselskap. Selv om datterselskapene inkluderer navnet til moderselskapet i navnet deres, kan datterselskapene ikke uttale seg på vegne av moderselskapet eller benytte dets navn uten forhåndsgodkjenning og under spesifikke vilkår. Det er dog en viktig forskjell på dette eksemplet og IAene, det er at IEA på ingen måte finansierer hvert enkelt IAs samarbeid og IEA høster heller ingen økonomiske gevinster fra IAene.

For å bruke IEA navnet i sin helhet eller som akronym i en publikasjon, brosjyre, på en IA nettside eller liknende må man benytte en ansvarsfraskrivelse. Denne sier følgende:

[Fullt navn på IAet] [IA akronym] opererer innenfor et rammeverk satt av International Energy Agency (IEA). Meninger, resultater og publikasjoner fra [IA akronym] representerer nødvenigvis ikke meningene eller de politiske retningslinjene til IEA sekretariatet eller til de individuelle medlemslandene.

Vær også oppmerksomme på at det finnes 41 IAer, som hver for seg gjennomfører flere prosjekter. Derfor vil en referanse til 'IEA  Task 36' kunne referere til flere prosjekter og derfor være misvisende. Vi foreslår derfor at dere i stedet refererer til for eksempel 'IEA PVPS Task 36' og også påse at ansvarsfraskrivelsen nevnt over blir tatt med der IEA akronymet blir brukt.