Norsk representant: Jostein Dahl Karlsen, Olje- og energidepartementet
Vararepresentant: Ingar Stensvik, Olje- og energidepartementet

The Working Party on Fossil Fuels, (WPFF), skal bistå med råd til IEA vedrørende:

  • Fossilt brensel relaterte trender, politikkutforminger, prosjekter og program
  • Strategier som omhandler miljøvern og sikkerhetsinteresser samt fleksibel og pålitelig forsyning av fossilt brensel
  • Gjennomføre aktiviteter som møter disse behovene gjennom samarbeid, utvikling og dialog

Samarbeid med land utenfor OECD, først og fremst de største produsenter og forbrukere av fossilt brensel skal være sentralt for WPFF.

Arbeidet i WPFF omfatter:

  • Kartlegging av teknologier knyttet til fossilt brensel inkludert kraftproduksjon samt medlemslandenes organisering og bruk av fossil brensel.
  • Arbeide for internasjonalt FoU-samarbeid, demonstrasjon og teknologianvendelse gjennom studier, teknologiutveksling, konferanser, workshops og andre aktiviteter
  • Initiere, evaluere og periodisk gjennomgang av Technology Collaboration Programs og andre internasjonale samarbeidsaktiviteter
  • Koordinering med andre IEA organ som gjennomfører studier, analyser og informasjonstiltak relatert til fossile brensler.
  • Utarbeide årsrapporter og arbeidsplaner til Committee of Energy Research and Technology (CERT).