Norsk representant: Andreas Bratland, Norges forskningsråd
Vararepresentant: Astrid Stavseng, Olje- og energidepartementet

Referater:
65. møte i Paris 26.-27. mars 2014
66. møte i Golden, Colorado, USA 10.-11. september 2014
67. møte i Paris, 25.-26. mars 2015
68. møte i Lausanne, 21.-22. september 2015

70. møte i Bejing, 17.-18. oktober 2016
 


The Working Party on Renewable Energy Technologies, også kjent som Renewable Energy Working Party (REWP), skal bistå med råd til Committee of Energy Research and Technology (CERT) og eventuelle andre IEA-organ vedrørende trender og relevante politikkutforminger innen fornybare energikilder og tilhørende teknologier. Med utgangspunkt i IEA sine felles mål om energisikkerhet, miljømessig bærekraft og økonomisk utvikling skal REWP også støtte opp under og legge til rette for samarbeid mellom medlemsland mht forskning, utvikling, demonstrasjon og anvendelse. Det skal dessuten tilstrebes et samarbeid med land utenfor IEA organisasjonen.


REWP skal identifisere teknologiområder og bidra til økt internasjonalt samarbeid innen forskning, utvikling, demonstrasjon og anvendelse rundt disse områdene.


REWP har som oppgave å følge opp og overvåke effektiviteten i det samarbeidet som er satt i gang gjennom blant annet de Technology Collaboration Programs (TCP) som hører inn under REWP. Det skal legges til rette for informasjonsutveksling, og det skal oppmuntres til et tett samarbeid med industri.