Norsk representant: Rune Volla, Norges forskningsråd.
Vararepresentant: Tore-Kristian Grunne, Olje- og energidepartementet

 

Referater:
66. møte i Paris, 10-11. september 2014
69. møte i München, 1-3. mars 2016


The Working Party on End-Use Technologies, ofte omtalt som End-Use Working Party (EUWP), skal komme med råd til Committee of Energy Research and Technology (CERT) og eventuelle andre IEA-organ vedrørende trender og politikkutforminger innen relevante sluttbrukerteknologier. Med utgangspunkt i IEA sine mål om energisikkerhet, miljømessig bærekraft og økonomisk utvikling, skal EUWP også støtte opp under og legge til rette for samarbeid mellom medlemsland mht forskning, utvikling, demonstrasjon og anvendelse. Det skal dessuten tilstrebes et samarbeid med land utenfor IEA organisasjonen.


EUWP skal identifisere teknologiområder og bidra til økt internasjonalt samarbeid innen forskning, utvikling, demonstrasjon og anvendelse rundt disse områdene.


EUWP har som oppgave å følge opp og overvåke effektiviteten i det samarbeidet som er satt i gang gjennom blant annet de Technology Collaboration Programs som hører inn under EUWP. Det skal legges til rette for informasjonsutveksling, og det skal oppmuntres til et tett samarbeid med industri.